วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนัำกเรียนจำนวน  22  คน