เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ (ปวส.สัตวศาสตร์/ประชาชน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ (3503-2112)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546  

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ระดับชั้นปวส. สัตวศาสตร์ (ประชาชน)