โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ (ปวส.สัตวศาสตร์/ประชาชน)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ (3503-2112)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546  

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ระดับชั้นปวส. สัตวศาสตร์ (ประชาชน)