งานปลูกพืชสมุนไพร


ผู้สอน
นาง สุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานปลูกพืชสมุนไพร

รหัสวิชา
45797

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา
    ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกพืชสมุนไพร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร การจำแนกประเภทของพืชสมุนไพร สรรพคุณของพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ  การเลือกวัสดุปลูกและเครื่องปลูกให้เหมาะสมกับพืชสมุนไพร วิธีการขยายพันธุ์สมุนไพร ปฏิบัติการขยายพันธุ์สมุนไพรวิธีต่าง ๆ  การปลูกพืชสมุนไพร การให้น้ำ การให้ปุ๋ย โรคและศัตรูพืชสมุนไพร วิธีการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร และทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรสู่นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
    โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน และทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้
เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books