homeม. 2/3
person
ม. 2/3

ผู้สอน
นาง อัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม. 2/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4583

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนหาข้อมูล แล้วทำแผ่นพับ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Publisher โดยนำข้อมูลของประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีข้อมูล สัญลัษณ์ สัตว์ ดอกไม้ ธงชาติ ศาสนา อาหาร อาชีพ การแต่งกาย 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)