เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม. 2/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนหาข้อมูล แล้วทำแผ่นพับ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Publisher โดยนำข้อมูลของประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีข้อมูล สัญลัษณ์ สัตว์ ดอกไม้ ธงชาติ ศาสนา อาหาร อาชีพ การแต่งกาย