วิชา การงานอาชีพ ๓ (ง๓๓๑๐๑) ม.๖


ผู้สอน
นาย ดวงเด่น พิจอมบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา การงานอาชีพ ๓ (ง๓๓๑๐๑) ม.๖

รหัสวิชา
45848

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา
      ศึกษาอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน มีทักษะการจัดการทำงานโดยการเลือก ใช้ ดูแลรักษา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงานมีทักษะในการทำงานร่วมกันในการปลูกพืช การขยายพันธุ์พืชและการเลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาในการทำงาน มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ 
ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน มีทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน รวมทั้งทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีกิจกรรมฝึกประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนปฏิบัติงานด้วยการมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books