งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1


ผู้สอน
Sarunya Rueankham
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1

รหัสวิชา
45861

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา
     ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน์การถนอมและแปรรูปอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเลือกอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร ความสำคัญของสารปรุงแต่งอาหาร ชนิด คุณสมบัติและปริมาณที่ใช้ การเก็บรักษา การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ การออกแบบ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ถนอมและแปรรูปอาหาร และความรู้เกี่ยวกับโครงงานถนอมและแปรรูปอาหารในท้องถิ่น 
     ปฏิบัติการถนอมและแปรรูปอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่นตามขั้นตอน กรรมวิธีต่าง ๆ เช่น การหมัก ดอง แช่อิ่ม ตากแห้ง เชื่อม กวน เป็นต้น บรรจุและเก็บอาหารที่ถนอมและแปรรูปแล้วให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและถูกสุขลักษณะ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาจำหน่าย จัดจำหน่ายและจดบันทึกการปฏิบัติงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ ทักษะการทำงานร่วมกัน กระบวนการสร้างองค์ความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการค้นคว้าและตีความ พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา นำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุง พัฒนาสร้างสรรค์งานอย่างเหมาะสมเป็นระบบและเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เรียนรู้และฝึกปฏิบัติโครงงานอาชีพผลิตภัณฑ์ถนอมและแปรรูปอาหารและประเมินผล มีการประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
      เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ กระบวนการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนในการทำงาน ประหยัดปลอดภัย ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อ เสียสละ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีชีวิตที่ดีและมีความสุข ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติที่ดีและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books