โครงงานนักธุรกิจน้อย (ง๒๓๒๒๒) ม.๓


ผู้สอน
นาย ดวงเด่น พิจอมบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานนักธุรกิจน้อย (ง๒๓๒๒๒) ม.๓

รหัสวิชา
45901

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา
      ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ และอธิบายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ประเภทธุรกิจ นโยบายธุรกิจ ตลาดและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวทางเข้าสู่อาชีพ

และการกำหนดราคาขายสินค้า การวางแผนธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนโครงงาน การสร้างผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำเสนอขายสินค้า และบริการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการสร้างคุณธรรมของนักธุรกิจน้อยสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ๕ ประการคือซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและ กตัญญู โดยเน้นธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเอง ให้นักเรียนคิดเป็น ทำได้ ขายเป็น และใช้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการร่วมทำงาน ทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการ และใช้กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการ GPAS กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ ประสบการณ์ในงานอาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีคุณลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมของนักธุรกิจน้อย ๕ ประการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข รู้จักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา แข่งขันในสังคมไทยและสากลได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books