โครงงานอาชีพ 1


Pengajar
นาง สุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 2 tahun ago

Keterangan
โครงงานอาชีพ 1

Nomor Identifikasi Kelas
45953

Sekolah
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Keterangan
   ศึกษา สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติ สมุนไพรในท้องถิ่น การเลือกอาชีพเพื่อการปฏิบัติงาน ประโยชน์ สรรพคุณ และคุณค่าของพืชสมุนไพร การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ขั้นตอนการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร กระบวนการผลิต และจัดจำหน่ายหรือให้บริการ การทำโครงงานอาชีพ การบันทึกการปฏิบัติงานและการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  การคำนวณต้นทุนกำไร การจัดจำหน่าย การประเมินผลการปฏิบัติงานและนำเสนอโครงงานอาชีพ

  โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้

เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)