เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ32101สุขศึกษาม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของบุคคลในการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เรียนรู้ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ การคุ้มครองผู้บริโภค สาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครองการใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด และการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียน เพื่อนำไปทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในการดูแลรักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในชีวิตประจำวัน

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.4-6/2

พ 2.1 ม.4-6/2

พ 4.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4

พ 5.1 ม.4-6/2, ม.4-6/5