homeท16101-ภาษาไทย ป.6/4 ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
person
ท16101-ภาษาไทย ป.6/4 ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

ผู้สอน
นาง จันทิราพร เดชทุ่งคา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท16101-ภาษาไทย ป.6/4 ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
45997

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
    ศึกษาความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน รู้จักการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต เข้าใจความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล ชนิดหน้าที่ของคำในประโยค ระบุลักษณะของประโยค รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย เปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต รู้คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

    อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ถูกต้อง อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าการฟัง การดู และการสนทนา พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ ใช้คำพูดได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สามารถแต่งบทร้อยกรอง และแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น ท่องบทอาขยายตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  และมีมารยาทในการฟัง การดู การเขียน และการพูด

    เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้

ท1.1 ป6/1 ท1.1 ป6/2 ท1.1 ป6/3 ท1.1 ป6/4 ท1.1 ป6/5 ท1.1 ป6/6 ท1.1 ป6/7
ท1.1 ป6/8 ท1.1 ป6/9

ท2.1 ป6/1 ท2.1 ป6/2 ท2.1 ป6/3 ท2.1 ป6/4 ท2.1 ป6/5 ท2.1 ป6/6 ท2.1 ป6/7
ท2.1 ป6/8 ท2.1 ป6/9

ท3.1 ป6/1 ท3.1 ป6/2 ท3.1 ป6/3 ท3.1 ป6/4 ท3.1 ป6/5 ท3.1 ป6/6

ท4.1 ป6/1 ท4.1 ป6/2 ท4.1 ป6/3 ท4.1 ป6/4 ท4.1 ป6/5 ท4.1 ป6/6

ท5.1 ป6/1 ท5.1 ป6/2 ท5.1 ป6/3 ท5.1 ป6/4

รวม 34 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)