classroom 3

ผู้สอน
person
นาง รุ่งทพย์ โกศลานันท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
classroom 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
460

สถานศึกษา
รร.ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับครูนุช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)