classroom 3

รุ่งทพย์ โกศลานันท์

รร.ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับครูนุช