หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

BCOM 2601