หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

BCOM 2601