homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5/1
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5/1

ผู้สอน
person
นาย พลายชุมพล เหลืองาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4605

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

        ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูล วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรม  คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี  การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน  ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมซี จาวา ปาสคาล วิชวลเบสิก ซีชาร์ป  การเขียนโปรแกรมในงานต่างๆ  โครงงานคอมพิวเตอร์  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงาน 

            ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของบุคคล กลุ่ม  องค์กรต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบ การสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์  ศึกษาผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยี  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  กระบวนการเทคโนโลยี  การปฏิบัติการถ่ายโอนข้อมูล  การเขียนโปรแกรม  และการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

                เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทำการสืบค้นข้อมูลระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  กระบวนการเทคโนโลยี  การปฏิบัติการถ่ายโอนข้อมูล  การเขียนโปรแกรม  การทำโครงงาน คอมพิวเตอร์  และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)