homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/1
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/1

ผู้สอน
นาย พลายชุมพล เหลืองาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4606

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

                 ศึกษาขั้นตอน ทักษะการทำงาน การสร้างชิ้นงานหรือผลงานที่มีประสิทธิภาพ อธิบายระดับของเทคโนโลยี ตามความรู้ที่ใช้    สร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย   เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้ เป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล    หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ  หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงาน   หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาและเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

                          โดยใช้กระบวนการทำโครงงาน อ้างอิงแหล่งข้อมูล ทักษะการแสวงหาความรู้ การทำงานร่วมกัน การจัดการ การบันทึก และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ขัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

รหัสตัวชี้วัด

2.1 .3/1, .3/2

3.1 .3/1 , .3/2 , .3/3 , .3/4  

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)