พ23101 สุขศึกษา5 ม.3/1


ผู้สอน
นางสาว นาตยา สอนคำเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ23101 สุขศึกษา5 ม.3/1

Class ID
46062

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเกต ปฏิบัติ อภิปราย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน การตัดสินใจ เลือกแนวทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผล นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตของมนุษย์

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.3/1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต

พ 1.1 ม.3/2 วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

พ 1.1 ม.3/3 วิเคราะห์ สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตัวเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

    ตัวชี้วัด

    พ 2.1 ม.3/1	อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

    พ 2.1 ม.3/2	วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

    พ 2.1 ม.3/3	วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

    ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/1	กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ	

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)