การงานอาชีพ 1


ผู้สอน
Sarunya Rueankham
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ 1

รหัสวิชา
46084

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา
  คำอธิบายรายวิชา  ง22101 รายวิชา การงานอาชีพ 1 ชั้น ม. 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยการเรียนรู้ 
  ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน เกี่ยวกับกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ กระบวนการกลุ่มในการทำงาน การแก้ปัญหาในการทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน การจัดและตกแต่งห้อง รู้จักวางแผน การทำงานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกันด้วยความเสียสละ ในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเลือก ใช้ ดูแลรักษาและซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล มีแนวทางในการเลือกอาชีพ โดยมีความเข้าใจในการทำงาน 
   วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและลงมือปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามความสามารถการตัดสินใจแก้ปัญหา การทำงานอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผลและปรับปรุงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพและสามารถสร้างอาชีพที่สุจริต 
   เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยรักการทำงาน สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงานอย่างเหตุผล มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่น อดทน ประณีต ละเอียดรอบคอบ รู้จักเสียสละ และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และมีเจตคติที่ดีต่อการประอบอาชีพ 

รหัสตัวชี้วัด ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3 ง 2.2 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3 รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books