เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชืพและเทคโนโลยี ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

 สาระสำคัญ

                กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แก่ การรวบรวม การตรวจสอบ การประมวลผล และการเผยแพร่ข้อมูล

 

 ตัวชี้วัดชั้นปี

อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม. 2/2)

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.    อธิบายความหมายและขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (K)

2.    มีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน (A)

3.    ยกตัวอย่างปัญหาที่แก้ไขด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (P)