ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย วิเศษ แก้วกระจาย

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

ประวัติศาสตร์ ชั้น ม 4