วิชาการงานอาชีพชั้นม.๒

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ ชั้น ม.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๒/๑ ถึง ม.๒/๔