homeวิชาการงานอาชีพชั้นม.๒
personperson_add
วิชาการงานอาชีพชั้นม.๒

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี หยก ชัยเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการงานอาชีพชั้นม.๒

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4612

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ ชั้น ม.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๒/๑ ถึง ม.๒/๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)