วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ง 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3

http://www.classstart.org/classes/4614