เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.2/1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

อธิบายหลักการการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต รวมทั้งใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสมต่องาน โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมมารยาท และข้อบังคับในการใช้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ