ชีววิทยา ม.5 เทอม 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้สอน  นางสาวประภาขวัญ  สะวิสัย

หน่วยที่ 1 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

หน่วยที่ 2 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 3 ระบบประสาทและอวัยวะระบความรู้สึก

หน่วยที่ 4 ระบบต่อมไร้ท่อ

หน่วยที่ 5 พฤติกรรมของสัตว์