เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขภาพกายและสุขภาพจิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุขภาพกายสุขภาพจิต  คือ มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาเราต้องรู้จักดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้อยู่ในสภาวะที่ปกติให้สภาวะร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข