homeสุขภาพกายและสุขภาพจิต
person
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ผู้สอน
สมสุข ศรีเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4621

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สุขภาพกายสุขภาพจิต  คือ มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาเราต้องรู้จักดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้อยู่ในสภาวะที่ปกติให้สภาวะร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)