ห้องเรียนฟิสิกส์ 1 ว30201

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4