homeห้องเรียนฟิสิกส์ 1 ว30201
personperson_add
ห้องเรียนฟิสิกส์ 1 ว30201

ผู้สอน
นางสาว นันทิยาวรรณ สรสิทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนฟิสิกส์ 1 ว30201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4626

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)