homeม.6/8 ปี 63
person
ม.6/8 ปี 63

ผู้สอน
นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6/8 ปี 63

Class ID
46273

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
    ศึกษาวิธีการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนวางแผนและปฏิบัติตามแผนการ พัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้ สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว และสังคมวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน  วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรงแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)