คณิตศาสตร์ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนม.2/1 ทุกคน ศึกษาตัวอย่างในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์แล้วทำแบบฝึกหัด