ปวช.3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เดชา ชุมทัพ

โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น