ภาษาอังกฤษ ม.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชาภาอังกฤษเพื่อใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1