ม.2 (วิชาคอมพิวเตอร์ 3)

อดุลย์เดช อรัญสาร

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

คำอธิบายชั้นเรียน

คอม ม.2