ภาษาอังกฤษม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนอ่านหน้า26แล้วเลือกคำศัพท์ที่ชอบ 10 คำ