homeพ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ม.6/1
person
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ม.6/1

ผู้สอน
นางสาว นาตยา สอนคำเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ม.6/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
46580

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบคุคลที่มี ต่อการสร้างเสริม สุขภาพและการป้องกันโรคการวางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)