วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า   หลักสูตร   ระดับปริญญาตรี   ทุกสาขาวิชาเอก   สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม