homeสาขาวิชาช่างยนต์
person
สาขาวิชาช่างยนต์

ผู้สอน
คุณครู ปาลิดา เส้งสุย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
46613

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำแนะนำในการส่งรายงานการปฏิบัติงาน

  1. ให้ใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ที่เคยทำส่งรองเยาวเรศ ในรอบที่แล้ว) ทำลงในไฟล์ Word แล้วนำมาแนบไฟล์ส่งใน Classstart

  2. แนบภาพถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน (ภาพถ่าย / ภาพการแคปหน้าจอในการทำบทเรียน ฯลฯ)

  3. ไฟล์ใบงานหรือใบความรู้ที่ใช้ในการสอนนักเรียน ไม่ต้องแนบส่ง

  4. ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ หากมีเหตุจำเป็น ที่นำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ได้ ให้ใส่หมายเหตุ (ซึ่งประกอบด้วย ใคร ให้ทำอะไร วันไหน เวลาเท่าไหร่)และให้นำส่ง ในวันต่อไป ไม่เกิน 08.00 น.

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน 3 หมายถึง มีบันทึกข้อความ แนบหลักฐาน ส่งทันตามกำหนดเวลา

คะแนน 2 หมายถึง มีบันทึกข้อความ ไม่แนบหลักฐาน ส่งทันตามกำหนดเวลา

คะแนน 1 หมายถึง มีบันทึกข้อความ แนบหลักฐาน ส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

คะแนน 0 หมายถึง ไม่ส่งงานตามกำหนดเวลา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)