homeง30230 การปลูกพืชเศรษฐกิจ ม.5
person
ง30230 การปลูกพืชเศรษฐกิจ ม.5

ผู้สอน
นาย บุญมี โอทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง30230 การปลูกพืชเศรษฐกิจ ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
46695

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

รายวิชา การปลูกพืชเศรษฐกิจ (เพิ่มเติม ) รหัสวิชา ง 30230 ช่วงชั้นที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกพืชตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ข้าวโพด ข้าว ถั่ว พริก มะเขือ มะละกอ กล้วย ทางอ้อ(อ้อดิบ) แตงกวา บวบ มะระ ฯลฯ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเลือกพื้นที่ปลูก การเตรียมดินปลูก การเตรียมแปลงเพาะกล้า แปลงปลูก วิธีการปลูก วิธีการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการผลผลิต การนำเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มผลผลิต
วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการของตลาด เพื่อมาปลูกพืชตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย5 ชนิด เตรียมดิน เพาะเมล็ด ย้ายปลูกหรือปลูกด้วยการแยกแบ่ง ปักชำ ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว จัดการผลผลิต การถนอมอาหาร การแปรรูป การจัดจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประณีต ประหยัด ขัน อดทน รับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สุจริต
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจำหน่ายและการบริโภคได้

ข้อตกลงรายวิชา

1.จะตั้งใจเรียน ถ้ามีกิจธุระจำเป็นขอลาหยุดได้ โดยแจ้งผ่านครูที่ปรึกษา หรือแจ้งครูผู้สอน
2.เข้าเรียน เลิกเรียนตรงเวลา
3.จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังการเรียนการสอน หรือหลังกิจกรรมต่างๆ
4.มีความสามัคคีในหมู่คณะ
5.มาทำกิจกรรมในวันหยุดต้องมีใบขออนุญาตผู้ปกครอง
6.ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดทั่วไปต้องมากับผู้ปกครอง หรือแจ้งครูผู้สอนเพื่อดูแลความปลอดภัย
7.การเรียนรู้ต้องครบวงจร จึงมีการตัดสินผลดารเรียน ตั้งแต่ การเตรียมแปลงปลูก การปลูก การดูแล การจำหน่าย
8.มีการรายงานสรุปหลังกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)