พ30209 ฟุตซอล 1 (ม.4)


ผู้สอน
นาย วัชรากร รัตนมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ30209 ฟุตซอล 1 (ม.4)

Class ID
46705

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ศึกษา สังเกต ปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นเกม การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ฟุตซอล ในเรื่อง ทักษะพื้นฐานการเล่น กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่น วิธีการเล่น ตามขั้นตอน การรุก และการป้องกัน การเล่นเป็นทีมและอื่นอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายและการออกกำลังกายเป็นประจำ โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของสุขภาพ สมรรถภาพ สวัสดิภาพของตนเอง ผู้อื่น และของสังคม สามารถออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจเพื่อนำไปใช้ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)