เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การศึกษา วิเคราะห์ระบบด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จําลอง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา   การใช้คอมพิวเตอร์   การใช้เทคโนโลยี  การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ