การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการบริหารการศึกษาและสารสนเทศทางการบริหารการศึกษาในด้านต่าง ๆ จากนั้นฝึกพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทางการศึกษาในแต่ละด้าน