การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการบริหารการศึกษาและสารสนเทศทางการบริหารการศึกษาในด้านต่าง ๆ จากนั้นฝึกพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทางการศึกษาในแต่ละด้าน