เพิ่มเติม ม.5 รายวิชา ศ30249 ทฤษฎีดนตรีสากล 3


ผู้สอน
นางสาว ศศิธร ปานเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพิ่มเติม ม.5 รายวิชา ศ30249 ทฤษฎีดนตรีสากล 3

Class ID
46799

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

มีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (ธรรมดา) เครื่องหมายประจำจังหวะ (ผสมและซ้อน) การจัดกลุ่มตัวโน้ตและโน้ตตัวหยุด การแบ่งจังหวะที่อยู่นอกเกณฑ์  สามารถเข้าใจความหมายและหลักวิธีการใช้อัตราจังหวะการจัดรูปแบบกลุ่มโน้ตและชีพจรของจังหวะที่อยู่นอกเกณฑ์ตามหลักทฤษฎีดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะในการบรรเลงหรือ การฟัง ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของอัตราจังหวะได้ทั้งแบบธรรมดา ผสมและซ้อนตามหลักทฤษฎีดนตรีสากลได้

  2. นักเรียนสามารถจัดกลุ่มของตัวโน้ตสากล และตัวหยุดโน้ตสากลได้

  3. นักเรียนสามารถเข้าใจชีพจรที่อยู่นอกเกณฑ์ของจังหวะธรรมดาตามหลักทฤษฎีดนตรีสากลได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)