เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช.การผลิตโค (ประชาชน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาการผลิคโค    รหัสวิชา  2501-2203

ระดับชั้น ปวช (ประชาชน)

สาขาวืชาเกษตรศาสตร์     

แผนกวิชา สัตวศาสตร์

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ