homeการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
personperson_add
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4682

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทำงานบนระบบต่าง ๆ เครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรม สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาและการทำงานของโปรแกรม หลักการออกแบบโปรแกรมที่ดี การเขียนผังงาน (Flowchart) ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างฟังก์ชันและการส่งผ่านค่า จัดการแฟ้มข้อมูล ส่วนต่อประสานแบบกราฟิกกับผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของโปรแกรมเชิงวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติและการนำกลับมาใช้ โพลีมอร์ฟิซึม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)