การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทำงานบนระบบต่าง ๆ เครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรม สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาและการทำงานของโปรแกรม หลักการออกแบบโปรแกรมที่ดี การเขียนผังงาน (Flowchart) ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างฟังก์ชันและการส่งผ่านค่า จัดการแฟ้มข้อมูล ส่วนต่อประสานแบบกราฟิกกับผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของโปรแกรมเชิงวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติและการนำกลับมาใช้ โพลีมอร์ฟิซึม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ