เพิ่มเติม ม.6 รายวิชา ศ30251 ทฤษฎีดนตรีสากล 5


ผู้สอน
นางสาว ศศิธร ปานเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพิ่มเติม ม.6 รายวิชา ศ30251 ทฤษฎีดนตรีสากล 5

Class ID
46823

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของดนตรีสากล ขั้นคู่ เสียงกลมกลืนและเสียงไม่กลมกลืนเข้าใจหลักการใช้ระดับเสียงและจังหวะตัวโน้ตสากล บันไดเสียง สัญลักษณ์ทางดนตรี ขั้นคู่ในรูปแบบต่างๆ  ตามหลักทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะในการบรรเลงหรือ การฟัง ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถเข้าใจขั้นพื้นฐานของดนตรีสากลได้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และสัญลักษณ์ทางดนตรีดนตรีสากลได้

  2. นักเรียนสามารถเข้าใจระดับของขั้นคู่ของเสียงและทำนองทั้งบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ได้

  3. นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจถึงขั้นคู่เสียงกลมกลืนแบบสมบูรณ์ แบบไม่สมบูรณ์และขั้นคู่เสียงไม่กลมกลืนได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)