การโปรแกรมเวิลด์ไวด์เว็บ

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำเครือข่ายใยแมงมุมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครือข่าย การเขียนโฮมเพจโดยใช้ภาษาไฮเปอร์เท็กซ์ ให้สามารถแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อความ รูปภาพ เสียงและวีดิโอได้ เรียนรู้เกี่ยวกับโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งไฮเปอร์เท็กซ์ ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเบาวเซอร์กับเว็บเซิรฟ์เวอร์ และศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครือข่ายใยแมงมุม แนะนำสถาปัตยกรรมแบบไคล์แอนท์เซิรฟ์เวอร์ การเขียนโปรแกรมบนเซิรฟ์เวอร์ และการเขียนโปรแกรมบนไคล์แอนท์