คอมพิวเตอร์ ชั้นป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อประการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5