ชั้น ม.๖/๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ถาวร ขึมภูเขียว

โรงเรียนภูเขียว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบเครือข่าย

ส่วนเสริม ให้นักเรียนสร้างบล๊อก ใน www.learners.in.th