เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดทำโครงงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

การเขียนโครงการ แบบที่ 1

1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์
5. เป้าหมาย
6. วิธีดำเนินการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
8. งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
10. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
11. การประเมินผล
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ