homeการจัดทำโครงงาน
personperson_add
การจัดทำโครงงาน

ผู้สอน
person
class atom aa
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดทำโครงงาน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4700

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

การเขียนโครงการ แบบที่ 1

1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์
5. เป้าหมาย
6. วิธีดำเนินการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
8. งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
10. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
11. การประเมินผล
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)