homeการจัดทำโครงงาน
personperson_add
การจัดทำโครงงาน

ผู้สอน
person
class atom aa
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดทำโครงงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4700

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

การเขียนโครงการ แบบที่ 1

1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์
5. เป้าหมาย
6. วิธีดำเนินการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
8. งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
10. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
11. การประเมินผล
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)