โลกของเรา ชั้นม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

http://โลก1.เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชาระบบการศึกษาทางไกล

2.เพื่อส่งงาน