ภาษาไทย ท21101


Pengajar
สิริภางค์ ขาวปอน
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 2 tahun ago

Keterangan
ภาษาไทย ท21101

Nomor Identifikasi Kelas
47011

Sekolah
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Keterangan

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ท21101 ภาษาไทย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมาย ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมและสละสลวย เขียนแนะนำตนเอง เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว พูดสรุปใจความสำคัญ เล่าเรื่องย่อจากการฟังและดู อธิบายลักษณะของเสียงในภาษา สร้างคำในภาษาไทยได้แก่ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน คำพ้อง แต่งกาพย์ยานี 11 สรุปเนื้อหา ความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานมีมารยาทการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ ความคิด ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน เลือกฟังและดูอย่างมิวจารณญาณและสร้างสรรค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด รักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม.1/4, ม.1/6, ม. 1/7, ม.1/8,ม.1/9
ท 2.1 ม. 1/1, ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/5, ม.1/7
ท 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/6
ท 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/5 ท 5.1 ม.1/1 , ม.1/4, ม.1/5 รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)