งานสร้างสรรค์การปักด้วยมือ


ผู้สอน
นาง จรรยา พุทธา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานสร้างสรรค์การปักด้วยมือ

รหัสวิชา
47015

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ง21208 งานสร้างสรรค์การปักด้วยมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาขั้นตอน วิธีการวางแผน ออกแบบและปักชิ้นงานตามที่กำหนด วิธีการคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาค่าบริการ หลักการออกแบบการบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน
โดยปฏิบัติการปักด้วยมือด้วยผ้าทอในท้องถิ่น ปฏิบัติการปักครอสติสให้เป็นชิ้นงาน คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาค่าบริการ ออกแบบการบรรจุภัณฑ์ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย และประเมินผล สามารถให้บริการงานปักด้วยมือและจำหน่ายได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำงานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของงานสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับงาน และอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books