ภาษาไทย ท32101


ผู้สอน
สิริภางค์ ขาวปอน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ท32101

รหัสวิชา
47019

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง วิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล เขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยการเขียนประกาศ เขียนเชิญชวน รายงานการประชุม ย่อความ ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วนำมาพัฒนางานเขียนวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือ อย่างมีเหตุผล พูดต่อที่ประชุมชน อธิบายธรรมชาติของภาษา ส่วนประกอบของภาษา แต่งบทร้อยกรองประเภทร่าย วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดเห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน มีมารยาทการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ ความคิด ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน เลือกฟังและดูอย่างมิวจารณญาณและสร้างสรรค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด รักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books