คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101 ม.3


ผู้สอน
นาย พงษ์สิทธิ์ สุปัด
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101 ม.3

รหัสวิชา
47020

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา
   กำหนดสาระการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์-ปัญหาในเรื่อง พื้นที่และปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงปริซึม พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด พื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร ระบบสมการเชิงเส้น วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟ 

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การนำไปใช้ อสมการ กราฟแสดงจำนวน อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาอสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น การหาค่ากลางของข้อมูล การทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นจากการลงมือปฏิบัติ ความน่าจะเป็นกับชีวิตประจำวัน ทักษะ/กระบวนการในด้านการแก้ปัญหา ทักษะ/กระบวนการในด้านการให้เหตุผล ทักษะ/กระบวนการในด้านการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอทักษะ/กระบวนการในการเชื่อมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเน้นจัดประสบการณ์จากรูปธรรม ไปสู่ภาพและสัญลักษณ์ จัดกิจกรรมกลุ่ม หรือเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ที่หลากหลายเพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา โดยเรียงลำดับโจทย์จากง่ายไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นลำดับขั้นตอน ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหา โดยวิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มีทักษะในการคิดคำนวณ มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

   กำหนดสาระการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์-ปัญหาในเรื่อง พื้นที่และปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงปริซึม พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด พื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร ระบบสมการเชิงเส้น วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟ 

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การนำไปใช้ อสมการ กราฟแสดงจำนวน อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาอสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น การหาค่ากลางของข้อมูล การทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นจากการลงมือปฏิบัติ ความน่าจะเป็นกับชีวิตประจำวัน ทักษะ/กระบวนการในด้านการแก้ปัญหา ทักษะ/กระบวนการในด้านการให้เหตุผล ทักษะ/กระบวนการในด้านการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ การนำเสนอทักษะ/กระบวนการในการเชื่อมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเน้นจัดประสบการณ์จากรูปธรรม ไปสู่ภาพและสัญลักษณ์ จัดกิจกรรมกลุ่ม หรือเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ที่หลากหลายเพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา โดยเรียงลำดับโจทย์จากง่ายไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นลำดับขั้นตอน ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหา โดยวิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มีทักษะในการคิดคำนวณ มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books